კონფიდენციალურობის პოლიტიკა


1. ზოგადი პირობები


ეს კონფიდენციალურობის პოლიტიკა (შემდეგ - პოლიტიკა) შეეხება იმ ინფორმაციას, რომელის მიღებაც kinplast.ge ვებ-გვერდისგან, რომელიც ეკუთვნის Kin LLC-ს, რეგისტრირებულია მისამართით: საქართველო, თბილისი, სამგორის რაიონი, პოლიციის უკანა ქუჩა №5, N4a, შეიძლება მიიღოს მომხმარებლისგან მისი გამოყენებისას, მისი სერვისებისა, პროგრამებისა და პროდუქტების.


2. მთავარი ტერმინები


- "მომხმარებელი" – პირი, რომელიც იყენებს kinplast.ge ვებ-გვერდს.

- "პირადი მონაცემები" – ნებისმიერი ინფორმაცია, რომელიც შეეხება პირდაპირ ან კოსვენერთ


განსაზღვრულ ან განსაზღვრავ ფიზიკურ პირს (პირადი მონაცემების სუბიექტი).

- "პირადი მონაცემების დამუშავება" – ნებისმიერი ქმედება (ოპერაცია) ან ქმედებათა ჯგუფი (ოპერაციები), რომელიც მართება ავტომატიზაციის საშუალებებით ან არა ამისთან პირად მონაცემებთან, მათ შორის შეგროვება, ჩანაწერი, სისტემატიზაცია, დაგროვება, შენახვა, განახლება (განახლება, ცვლილება), ამოღება, გამოყენება, გადაცემა (გავრცელება, გაწერა, წვდომა), პირადი მონაცემების გაუმკაცრებელება, დაბლოკვა, წაშლა, წარმოება.


3. პირადი მონაცემების შეგროვების მიზნები


kinplast.ge ვებ-გვერდზე პირადი მონაცემების შეგროვების მიზანია მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესება, მათ შორის ვებ-გვერდის რესურსებზე წვდომის გაუმჯობესება, მომხმარებლებთან უკუკავშირის განვითარება, მომხმარებლების მოთხოვნებისა და მიმართულებების დამუშავება, ასევე კომპანიის პროდუქტებისა და მომსახურების შესახებ ინფორმაციის გაწერა.


4. პირადი მონაცემების შეგროვება და გამოყენება


- kinplast.ge ვებ-გვერდი შეგროვებს პირადი მონაცემებს, როგორიცაა სახელი, გვარი, ელ-ფოსტის მისამართი, ტელეფონის ნომერი, როდესაც ვებ-გვ


ერდზე გაივსება უკუკავშირის ფორმები.

- მომხმარებელი თანხმობს თავისი პირადი მონაცემების დამუშავებაზე ამ პოლიტიკის 3 პუნქტში მითითებული მიზნებისთვის, ვებ-გვერდზე შესაბამისი ფორმების შევსებით.

- Kin LLC დაპირებულია გამოიყენოს მომხმარებლის პირადი მონაცემები მხოლოდ ამ პოლიტიკის 3 პუნქტში მითითებული მიზნებისთვის და არ გაავრცელოს მიღებული მონაცემები მესამე პირებს მომხმარებლის თანხმობის გარეშე, გარდა იმ შემთხვევებისა, როცა ეს მოითხოვება საქართველოს კანონმდებლობით.


5. პირადი მონაცემების დაცვის ზომები


Kin LLC იღებს საჭირო ორგანიზაციულ და ტექნიკურ ზომებს მომხმარებლის პირადი მონაცემების უკანონო ან შემთხვევითი წვდომისგან, განადგურებისგან, შეცვლისგან, დაბლოკვისგან, ასლის აღებისგან, განაწილებისგან, ასევე სხვა უკანონო ქმედებებისგან.


6. კონფიდენციალურობის პოლიტიკაში ცვლილებები


Kin LLC-ს აქვს უფლება შეცვალოს ამ პოლიტიკა. ახალი ვერსიის პოლიტიკა ხდება მოქმედი მისი გამოქვეყნებიდან, თუ ახალი ვერსია პოლიტიკაში არ ითქვამს სხვანაირად.


7. უკანასკნელი კავშირი და კონტაქტის ინფორმაცია


ყველა წინადადება, კითხვა, მოთხო


ვნა და სხვა შემთხვევები ამ პოლიტიკასთან და პირადი მონაცემების გამოყენებაზე შეიძლება გამოგზავნას მისამართზე: საქართველო, თბილისი, სამგორის რაიონი, პოლიციის უკანა ქუჩა №5, N4a, ან ელ-ფოსტით: kinplast@kinplast.ge.


ბოლოს განახლებულია: 2024 წლის 29 იანვარი.